Buka i vibracije

Mašine u radu mogu imati negativne uticaje na životnu sredinu kao što su buka i vibracije. Evropska direktiva o emisiji buke u okolinu koju stvara oprema koja se upotrebljava izvan objekata (2000/14/EC) ima za cilj smanjivanje buke koju proizvode mašine. SIQ može da Vam pomogne da ispunite zahteve ove direktive.

Direktiva 2000/14/EC pokriva više od 50 tipova mašina za korišćenje izvan objekata kategorisane u dve grupe.

Glavna razlika između ove dve grupe je ta da garantovani nivo jačine buke mašina u prvoj grupi (bageri, hidraulični agregati, baštenske kosačice…) ne sme da pređe nivo koji je dozvoljen direktivom, dok garantovani nivo snage buke (na primer prenosne motorne testere, pokretne trake, hidraulični čekići) nije definisan, ali proizvođač ipak mora navesti na svojoj mašini koliki je garantovani postignuti nivo buke.

SIQ je ovlašćeno telo po direktivi za buku:

  • Kao ovlašćeno telo mi možemo da izvršimo procenu usaglašenosti mašina iz prve grupe, jer ste Vi u obavezi da uključite ovlašćeno telo u proceduri procene usaglašenosti;
  • Možemo da Vam pomognemo u sastavljanju odgovarajuće dokumentacije za mašine u drugoj grupi i pomognemo Vam u testiranju usaglašenosti u toku serijske proizvodnje.

Nudimo kompletna merenja vibracija i buke na mašinama i ručnim alatima, testiranje usaglašenosti u toku serijske proizvodnje i procenu sistema menadžmenta kvaliteta u skladu sa direktivom.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka