Bezbednost mašina

Sa mašinama se danas srećemo na svakom koraku. Proizvođači, kupci i korisnici žele da mašine budu bezbedne i u saglasnosti sa zakonskim zahtevima. Mi u SIQ možemo da Vam pomognemo da Vaše mašine budu u skladu sa direktivom za mašine 2006/42/EC.

Za proizvođače

SIQ je akreditovana testna laboratorija, sertifikaciono telo za mašine i ovlašćeno telo po direktivi za mašine 2006/42/EC. Mi Vam na jednom mestu nudimo sve što Vašoj mašini ili bezbednosnoj komponenti treba da bi mogla slobodno da se prodaje na evropskom tržištu. Možemo čak da Vam pomognemo i u fazi dizajniranja mašine, da izdamo potrebne sertifikate i izveštaje testiranja i gde je to prikladno, pomognemo da dobijete nacionalne sertifikate. U slučaju opasnih mašina sprovodimo EC-tipske testove ili procenu sistema punog osiguranja kvaliteta koje propisuje direktiva za mašine.

Naša laboratorija pruža sledeće usluge:

  • Procena i merenje mehaničke i električne bezbednosti u skladu sa važećim standardima direktive za mašine;
  • Testiranje elektromagnetske kompatibilnosti mašina;
  • Merenje emisije buke i vibracija;
  • Pomoć pri selekciji zahteva tehničkih regulativa i standarda ;
  • Pomoć pri pisanju tehničke dokumentacije;
  • Pregled procene rizika;
  • Obuka o zakonodavstvu Evropske unije i zahtevima CE oznake. 

Za uvoznike i prodavce

Pošto znamo tehničke zahteve Evropske unije možemo vršiti pregled tehničke potrebne dokumentacije mašina i procenu njihovih usaglašenosti sa osnovnim zahtevima bezbednosti. Naše osoblje može da Vam pomogne u postupku selekcije i zahtevima tehničkog zakonodavstva, korišćenju odgovarajućeg standarda i pisanju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Za korisnike

Proveravamo da li je mašina koju želite da koristite dovoljno bezbedna sa stanovišta mehaničke i električne bezbednosti i da li su svi zakonski zahtevi, za puštanje mašine u rad, zadovoljeni. Isto tako, možemo da proverimo mašinu koja je već u funkciji, zbog nadogradnje i promene radnih uslova, pa Vam je potrebno uverenje da je mašina još uvek bezbedna. Pomažemo Vam prilikom uvoza novih ili polovnih mašina i sprovodimo inspekciju mašine u upotrebi (radne opreme) u okviru Zakona o zdravlju i bezbednosti na radu.

Svesni smo da nam je širok spektar mašina koji je nastao u glavama naših predaka omogućio da dostignemo stepen razvoja na kome smo danas. Naša obaveza prema budućim generacijama je da omogućimo razvoj još boljih i bezbednijih mašina.

Opens internal link in current windowBuka i vibracije

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka