CE znak

Novi pristup tehničkoj harmonizaciji i globalni pristup procene usaglašenosti su uveli nove zakonske tehnike za obezbeđivanje slobodnog kretanja robe i visok nivo zaštite javnih interesa unutar Evropske unije. Inovativne funkcije koje su uvedene ovim novim zakonodavnim tehnikama su osnovni zahtevi za proizvode, odgovarajuće procedure za ocenjivanje usaglašenosti i CE označavanje.

CE

Kada se završi procedura procene usaglašenosti i kada se napiše tehnička dokumentacija kao dokaz usaglašenosti proizvoda, proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik u Evropskoj uniji je u obavezi da napiše EC deklaraciju o usaglašenosti. U nekim slučajevima (proizvodi sa visokim nivoima rizika za bezbednost) zahteva se da se postupak ocenjivanja usklađenosti (EC test ) obavi od treće nezavisne strane (imenovanog tela). Pisanje EC deklaracije usaglašenosti je poslednji korak koji se od proizvođača ili njegovog ovlašćenog predstavnika u Evropskoj uniji, zahteva da preduzme pre nego što se CE znak dodeli proizvodu i pre nego što se proizvod pusti u promet.

CE znak na proizvodu obaveštava organe tržišnog nadzora kao i krajnje korisnike da proizvod zadovoljava osnovne zahteve važećih direktiva Evropske unije. CE znak je takođe vidljiv dokaz kojim proizvođač garantuje usaglašenost proizvoda.

SIQ je imenovano telo (Notified Body) sa ID broj 1304 po sledećim Evropskim direktivama:

 •   EMC   - Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2014/30/EU),
 •   MD     - Direktiva za mašine (2006/42/ES),
 •   MDD   - Direktiva za opšta medicinska sredstva (93/42/EGS sa izmenama),
 •   ATEX  - Direktiva za opremu i zaštitne sisteme za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (2014/34/EU),
 •   RTTE  - Direktiva za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (1999/5/EC)*,
 •   RED    - Direktiva za radijsku opremu (2014/53/EU),
 •   Noise  - Direktiva buke (2000/14/ES),
 •   MID    - Direktiva za merne instrumente (2014/32/EU),
 •   CPR    - Uredba za građevinske proizvode (305/2011),
 •   RAIL   - Direktiva za interoperabilnost železnice u okviru Zajednice (2008/57/ES),

       * posle prelaznog perioda primenjivaće se samo RED direktiva

SIQ nudi procenu usaglašenosti za širok spektar proizvoda i održava potrebne akreditacije prema standardima EN ISO/IEC 17025 za laboratorije za ispitivanje, EN ISO/IEC 17020 za kontrolno telo i EN ISO/IEC 17065 za sertifikaciona tela za proizvode da dokažu našu kompetenciju i konkurentnost.

Mi pružamo procenu usaglašenosti za:

 • Bezbednost opreme koja se koristi u okviru određenih naponskih granica (IT i kancelarijska oprema, elektronskih uređaja, zabavne elektronike, kućni i slični aparati, mašine za igranje, svetiljke i pribor, prekidači, uređaji za automatsku kontrolu, instalacioni materijal, sigurnosni transformatori i slična oprema);
 • Elektromagnetna kompatibilnost proizvoda;
 • Bezbednost mašina (ručni i prenosni električni alati, električni baštenski alati i druge mašine);
 • Buka i vibracije;
 • Uticaj na životnu sredinu (klimatska izloženost, zaštita od prodiranja, mehanička otpornost);
 • Liftovi;
 • Medicinski uređaji (bolnički kreveti, laseri, respiratori, simulatori i drugi medicinski električni uređaji);
 • Oprema namenjena za korišćenje u eksplozivnim atmosferama;
 • Merni instrumenti;
 • Proizvodi saobraćajne signalizacije (semaforske glave i saobraćajni znaci sa promenljivim porukama);
 • Prisustvo supstanci ograničenih RoHS direktivom;
 • Komponente železničkih sistema: interoperabilnost i kompatibilnost. 

SIQ Sertifikat o usaglašenosti

SIQ sertifikat o usaglašenosti (za CE označavanje) je dokument koji potvrđuje da je procedura procene usaglašenosti obavljena u skladu sa zahtevima aktuelnih direktiva Novog Pristupa. To je „zeleno svetlo“ proizvođačima da stave CE znak na svoj proizvod.

Procedura za izdavanje SIQ sertifikata o usaglašenosti uključuje:

 • Pregled i odobravanje testnih izveštaja izdatih od akreditovanih laboratorija;
 • Pregled tehničke dokumentacije proizvoda;
 • Pregled EC deklaracije usaglašenosti, spremno za potpisivanje. 

Usluge u okviru CE znaka

 • Procena usaglašenosti prema zahtevima različitih evropskih direktiva i sprovođenje zadataka imenovanog tela broj 1304;
 • Izdavanje SIQ sertifikata usaglašenosti (za CE označavanje);
 • Pregled tehničke dokumentacije proizvoda;
 • Pregled procene rizika za proizvod;
 • Tehnička pomoć, stručno mišljenje.
Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka