Radio i telekomunikaciona terminalna oprema (R&TTE)

Radio i telekomunikaciona terminalna oprema namenjena za upotrebu u Evropskoj uniju mora zadovoljiti zahteve R&TTE direktive 1999/5/EC.

SIQ deluje kao ovlašćeno telo po R&TTE direktivi i sprovodi procedure u skladu sa aneksima III, IV i V R&TTE direktive.

Paleta usluga:

 • Pregled izveštaja testiranja i tehničke dokumentacije i izdavanje stručnog mišljenja ili sertifikata usaglašenosti sa sledećim osnovnim zahtevima R&TTE direktive:
  • Zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti korisnika i drugih lica, uključujući zahteve za bezbednost proizvoda i elektromagnetsku kompatibilnost;
  • Efektivno korišćenje radio frekvencijskog spektra;
  • Posebni zahtevi za pojedine klase opreme.
 • Definisanje osnovnih testova za radio opremu kao osnov za ocenjivanje usaglašenosti.
 • Testiranje prema harmonizovanim standardima, prema okviru R&TTE direktive:
  • Zahtevi bezbednosti proizvoda;
  • EMC zahtevi;
  • Zahtevi za efektivno korišćenje radio frekvencijskog spektra (merenja uređaja kratkog dometa prema harmonizovanim standardima; na primer EN 300 220 i EN 300 330).
 • Odobrenje sistema menadžmenta kvaliteta na osnovu aneksa V R&TTE direktive: Puna garancija kvaliteta. Ovo omogućava kompanijama da same sprovode procene usklađenosti svoje radio i telekomunikacione terminalne opreme. 
 •  Tehnička podrška o pitanjima vezanim za usaglašenost i plasiranje na tržište R&TTE opreme:
  • Procedura procene usaglašenosti;
  • Korišćenje radio uređaja koji koriste radio frekvencije koje nisu usklađene sa Evropskom Unijom;
  • Tehnički fajl i EC izjava usklađenosti;
  • CE znak (CE, broj ovlašćenog tela, klasa 1 ili klasa 2 opreme).
Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka