Kontrola mernih instrumenata

Kod kontrole radi se o posebnoj vrsti kalibracije mernog instrumenta sa dodatnim funkcionalnim testovima koje uglavnom određuje Pravilnik o metrološkim zahtevima. Osposobljeni smo za izvođenje baždarenja merača instalacija, izduvnih gasova, manometara, merača krvnog pritiska i vaga. 

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka