Nezavisnost

Sve aktivnosti (tako i aktivnosti ispitivanja i  kontrole) u SIQ d.o.o. Beograd izvodimo u skladu sa politikama firme (uključujući i politiku ispitivanja i kontrole). Organizacijska struktura osigurava da osoblje prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka nije pod uticajem bilo koga ko ima neposredan komercijalni interes u vezi utvrđivanja usaglašenosti i da pri radu ne dođe do sukoba interesa.

SIQ, takođe osigurava svoju neutralnost pri izvođenju svih svojih usluga tako što ne vrši savetodavne aktivnosti pri uspostavljanju i/ili održavanju usklađenosti sa standardima. Poštenost, nezavisnost i nepristrasnost su naše vrednosti.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka