Imenovanje za izdavanje potvrda o usaglašenosti prema pravilnicima LVD i EMCSIQ d.o.o. Beograd je rešenjima Ministarstva privrede Republike Srbije imenovan za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti prema LVD i EMC pravilnicima.

Od 15. juna 2018 godine, SIQ d.o.o. Beograd će početi sa izdavanjem potvrda o usaglašenosti prema Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti (‚‚Sl. glasnik RS˝, br. 25/2016) i Pravilniku o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (‚‚Sl. glasnik RS˝, br. 25/2016).

Detaljije o izdavanju isprava o usaglašenosti prema LVD i EMC pravilnicima videti na Opens internal link in current windowlink

 
14. 06. 2018

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka