Imenovanje za ocenjivanje u skladu sa direktivom 93/42/EEC

Imenovanje za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa direktivom br. 93/42/EEC za medicinska sredstva je dato u odgovarajućem rešenju o imenovanju izdatom od nadležnog organa.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka