Akreditacija za sertifikaciju sistema menadžmenta

Obimi akreditacije za sledeće usluge:

  • ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom
  • ISO 14001 - Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
  • BS OHSAS 18001 - Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
  • ISO 22000 - Sistem menadžmenta bezbednošću hrane
  • ISO 13485 - Sistem menadžmenta kvalitetom u proizvodnji medicinskih sredstava
  • ISO 50001 - Sistem menadžmenta energijom

su dati u rešenju o akreditaciji CS-001 koje je izdala Slovenska akreditacija (SA), punopravan član EA (Evropske akreditacije) i IAF (Međunarodnog foruma za akreditaciju).

SA
listina: CS-001 / 1996-05-15
standard: SIST EN ISO/IEC 17021-1
www.slo-akreditacija.si

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka