Značaj bezbednosti informacija

Usled sve veće zavisnosti od informacionih tehnologija, otvorenosti organizacija i porasta značaja informacija u modernom poslovanju, kreirani su standardi ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za menadžment bezbednošću informacija, sa željom da se uredi i standardizuje oblast bezbednosti informacija u organizacijama.

 

Standardi predstavljaju upravljačke alate koji su nezavisni od pojedinačnih tehnoloških rešenja i nude sveobuhvatan pregled bezbednosti informacija tokom poslovanja organizacije. Ocenjivanje rizika u vezi sa infomacijama je osnova za uspostavljanje sistema menadžmenta bezbednošću informacija i predstavlja njegovu osnovnu karakteristiku.

 

Standard ISO/IEC 27001 je napisan u formi zahteva koje mora da ispuni organizacija ukoliko želi da dobije sertifikat. Pored toga, standard sadrži i prilog A koji predstavlja rezime 114 kontrola navedenih u standardu ISO/IEC 27002.

 

Standardi su sveobuhvatni u smislu bezbednosti informacija. To znači da ne uzimaju u obzir samo informacione tehnologije i informacije u elektronskom obliku, već i informacije u svim mogućim oblicima i na svim medijima. U tom smislu, mnoge od opisanih kontrola su u potpunosti organizacione prirode i nisu povezane sa tehnologijom (npr. klasifikacija informacija, politika praznog stola, fizičko obezbeđenje objekata ili opis bezbednosti informacija u ugovorima o zapošljavanju).

 

Zašto dobiti sertifikat?

Poslovne koristi:

  • identifikacija i smanjenje bezbedonosnih rizika na željeni nivo,
  • poboljšavanje poslovnih partnerstava (veća poverljivost međusobno razmenjenih informacija),
  • investiranje u prava (akutna) mesta,
  • konkurentska prednost prilikom sklapanja poslovnih partnerstava,
  • uređeno upravljanje procesima u vezi sa bezbednošću informacija.

Više informacija o postupku sertifikacije i o ostalim uslugama u vezi sa bezbednošću informacija možete da pronađete u našoj brošuri.

Više o izdatom ISO/IEC 27001:2013.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka