Šta bi trebalo da znate o standardu ISO 14001:2004

Naš odnos prema životnoj sredini formira sliku o nama u javnosti i može da igra bitnu ulogu prilikom sklapanja poslova. Formalno ispunjavanje zahteva regulative u vezi sa zaštitom životne sredine ponekad nije dovoljno u svetu koji poseduje razvijenu ekološku svest.

 

Dobro upravljanje zaštitom životne sredine podrazumeva:

 • sveobuhvatno upravljanje aspektima životne sredine proizvodne ili uslužne delatnosti,
 • ispunjavanje zakonskih zahteva,
 • kontrolisanje troškova,
 • iskorišćenje resursa i
 • davanje odgovora na zahteve i očekivanja korisnika, vlasnika i ostalih zainteresovanih strana.

Ovi sveobuhvatni zadaci mogu da se rešavaju pomoću sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001.

Zašto dobiti sertifikat?

Koristi od sistematičnog pristupa menadžmentu zaštitom životne sredine, potvrđenog sertifikatom, su:

 • poboljšane metode menadžmenta procesima i upravljanja njima,
 • poboljšan konkurentni položaj na tržištu,
 • povećano poverenje javnosti, korisnika i poslovnih partnera,
 • podrška u slučaju mogućeg eksternog nadzora koji u organizaciji izvode nadležni organi ili korisnici,
 • sistemsko upravljanje merama zaštite i neposredno smanjenje troškova poslovanja,
 • poboljšanje uslova rada.

Više informacija o glavnim koracima u uspostavljanju sistema, postupku sertifikacije i integraciji sistema menadžmenta žiotnom sredinom sa drugim sistemima menadžmenta možete da pronađete u našoj brošuri.

Više o revidiranom ISO 14001:2015.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka