Nova izdanja standarda za sisteme menadžmenta

Tehnički i projektni komiteti u okviru Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) sprovode reviziju ili pripremaju za izdavanje niz bitnih standarda za sisteme menadžmenta. 

Već 2015. godine će biti izdat standard za sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001 i za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001. Godinu dana kasnije, po prvi put kao međunarodni standard, će biti objavljen standard za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, koji neće nositi oznaku ISO 18001 (tu oznaku od 2004. godine nosi standard iz oblasti informacionih tehnologija), već oznaku ISO 45001.

Prilikom revidiranja mora da se poštuje uniformna struktura standarda za sisteme menadžmenta, tzv. „struktura visokog nivoa“ koju je ISO uveo 2012. godine, u skladu sa dokumentom ISO Guide 83, dodatak SL, o čemu su detalji objavljeni na www.iso.org. Ovo dodatno otežava postizanje konsenzusa među stručnjacima i usporava proces revidiranja. Sa aspekta ISO je uputstvo jasno: „U budućnosti, u svim standardima za sisteme menadžmenta će morati svim organizacijama da bude dostupna standardizovana osnovna struktura, uključujući i standardizovanu terminologiju, da bi se eliminisale nepotrebne razlike, povećali efekti integracije i da bi se obezbedila lakoća upotrebe“. Time će se, svakako, omogućiti veća sinergija kada se u organizaciji istovremeno primenjuje više standarda za sisteme menadžmenta.

Standardi za sisteme menadžmenta izdati posle 2012. godine su usvojili uniformnu strukturu standarda, kao što su npr. ISO 39001:2012 Sistemi menadžmenta – Bezbednost na putevima, ISO/IEC 27001:2013 - Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Zahtevi, kao i u 2014. godini izdat standard ISO 55001 Menadžment imovinom – Sistemi menadžmenta – Zahtevi. 

Više o

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka