Očekivane promene u standardu ISO 14001:2015

Uvod

Krajem 2015. godine očekujemo treće izdanje standarda ISO 14001 (Sistemi menadžmenta životnom sredinom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje), jednog od najpopularnijih standarda za sisteme menadžmenta. Od izdavanja prve verzije ovo standarda 1996. godine do danas je sertifikovano više od 250.000 organizacija u 155 zemalja širom sveta.

08. marta 2013. godine je objavljen nacrt standarda ISO/CD 14001, namenjen javnoj raspravi i dostavljanju komentara. Predlog su pripremili članovi tehničkog komiteta međunarodne organizacije za standardizaciju ISO/TC 207, u čijem je radu učestvovalo 40 stručnjaka iz 25 država. Oktobra 2013. godine je tehnički komitet odgovoran za revidiranje, ISO/TC 207/SC 1, razmatrao drugu verziju nacrta ISO/CD 1400, a jula 2014. godine je izrađen ISO/DIS 14001, koji je već dostupan široj javnosti (vidi ovde).

Struktura i promene sadržine 

Struktura nove verzije standarda će biti usklađena sa strukturom koju je propisao Tehnički odbor ISO i koja je jednaka za sve standarde sistema menadžmenta, tako da će organizacije lakše integrisati različite sisteme menadžmenta (npr. sistem menadžmenta kvalitetom, životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu). 

U pogledu promene sadržine standarda, studijska grupa u ISO/TC 207 je analizirala 11 tema kao što su održivi razvoj, unapređenje performansi životne sredine, vrednovanje usklađenosti sa zakonskom regulativom. Analizirane su prepreke i mogućnosti tokom primene ISO 14001 u malim organizacijama u lancima nabavke i u saradnji sa javnošću. Principi i zahtevi iz aktuelnog standarda se održavaju i u novom standardu

Standard će imati 10 poglavlja:

1. Predmet i područje standarda

2. Normativne reference

3. Termini i definicije

Ta tri poglavlja su slična kao u ISO 14001:2004, dodato je još nekoliko novih definicija.

4. Kontekst organizacije. Poglavlje opisuje razumevanje organizacije u vezi sa potrebama i očekivanjima zainteresovanih strana, utvrđivanje predmeta i područja sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS), kao i opšte zahteve za sistem kao takav.

5. Liderstvo. U poglavlju se nalaze zahtevi koji se odnose na opredeljenost rukovodstva, politiku i uloge, odgovornosti i ovlašćenja u sistemu menadžmenta životnom sredinom. Zahtevi EMS treba da se što bolje uključe u poslovne procese. Opredeljenost za sprečavanje zagađivanja je proširena još i na "umanjivanje rizika i upravljanje mogućnostima povezanih sa sprečavanjem zagađivanja, održiva upotreba resursa, smanjenje klimatskih promena i adaptacija na njih, kao i zaštita životne sredine, biodiverziteta i obnova prirodnih staništa".

6. Planiranje. Zahtevi u ovom poglavlju su isti kao u postojećoj verziji standarda i povezani su sa identifikacijom aspekata životne sredine, zakonskim zahtevima i ciljevima u vezi sa životnom sredinom. Novi zahtevi, povezani sa ovim elementima, su: razmatranje životnog ciklusa proizvoda odn. usluge i uslova životne sredine izvan organizacije i utvrđivanje ključnih indikatora efektivnosti za svaki cilj u vezi sa životnom sredinom.

7. Podrška. U poglavlju su zahtevi u vezi sa resursima, kompetentnošću, razvijanjem svesti, komuniciranjem i dokumentovanjem informacija. Zahtevi su mahom isti kao u ISO 14001:2004, ali su predloženi i dodatni zahtevi u vezi sa izveštavanjem javnosti o informacijama u vezi sa životnom sredinom.

8. Funkcionisanje. Zahtevima za planiranje i nadzor nad EMS, kao i spremnosti na reagovanje u vanrednim situacijama, u tom poglavlju su i dodatni zahtevi kojim se u EMS integrišu i procesi projektovanja i nabavke.

9. Vrednovanje performansi. Zahtevi standarda ostaju isti: praćenje i merenje, vrednovanje usklađenosti sa zakonskim zahtevima, interne provere i preispitivanje od strane rukovodstva.

10. Poboljšavanje. Poglavlje donosi novi zahtev koji se odnosi na demonstriranje stalnog poboljšavanja efektivnosti organizacije u vezi sa životnom sredinom.

Prilog A je informativan i sadrži detaljniji opis elemenata standarda ponaosob i namenjen je prvenstveno sprečavanju pogrešnih interpretacija standarda. U prilogu B su prikazane veze između sadašnjeg i novog ISO 14001, kao i veze između novog ISO 14001 i PDCA (Plan-Do-Check-Act) modela.

Vremenski okvir revizije

Plan revizije standarda je:

  • April 2014, DIS nacrt međunarodnog standarda – na odobravanje nacionalnim organizacijama članicama
  • Kraj 2014. godine, nacrt definitivnog teksta standarda „FDIS“ – na odobravanje nacionalnim organizacijama članicama
  • Kraj 2015. godine, izdavanje ISO 14001:2015
  • Kraj 2018. godine, završetak tranzicionog perioda za organizacije sertifikovane po sada važećoj verziji standarda ISO 14001:2004

Slika1: Vremenski tok revizije standarda ISO 14001

Očekivanja

Novi standard ISO 14001 će sadržati neke nove zahteve koji bi organizacijama trebalo da pomognu da poboljšaju menadžment životnom sredinom tako što će se što bolje uskladiti sa zakonskim zahtevima i tako što će o so performansama u vezi sa životnom sredinom otvoreno, transparentno, celovito i bez obmanjivanja izveštavati javnost.

Priprema organizacije za novo izdanje standarda

Organizacije koje već imaju sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2004 će imati rok za prelazak na novu verziju standarda do septembra 2018. godine. Na raspolaganju je dovoljno vremena, ali to ne sme da uspava organizacije. Sve naše klijente smo upoznali sa načinom prelaska.
One koji su više radoznali pozivamo da učestvuju na našim osposobljavanjima (više o predavanju možete da nađete ovde).

Pri prelasku na novo izdanje standarda, SIQ može da vam pomogne na sledeće načine:

  • izvođenje info-predavanja o osnovnim promenama i ključnim prednostima koje donosi novo izdanje;
  • sprovođenje predprovere prema novom izdanju standarda ISO 14001:2015
  • sprovođenje Analize nedostataka (»gap-analysis«), koja detaljno i sistematično prikazuje razlike između postojećeg stanja u organizaciji i novih zahteva standarda ISO 14001:2015
  • sprovođenje tranzicionih provera u jednom ili dva koraka, u skladu sa željama organizacije
  • obukama o novom izdanju standarda ISO 14001:2015 (za interne proveravače, novine...)
  • pružanjem stručnih informacija u vezi sa postupkom prelaska
Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka