Šta donosi novo izdanje standarda ISO 9001:2015?

Revizija standarda za sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001

Upotreba međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 se, počev od prvog izdanja 1987. godine, veoma proširila širom sveta i danas se koristi i u privatnom sektoru, javnoj upravi i drugim organizacijama. Broj korisnika još uvek raste. Danas je prema zahtevima standarda ISO 9001 sertifikovano više od 1,1 miliona sistema menadžmenta u organizacijama širom sveta.

Standardom ISO 9001 je u međunarodnom poslovnom okruženju uspostavljen standard koji je u mnogim industrijama postao osnovni dokaz sposobnosti organizacije da ispuni očekivane zahteve korisnika. Takođe, on je alat za efektivno i efikasno poslovanje organizacije koji se ustalio kod korisnika i, ukoliko se pravilno primenjuje, obezbeđuje stalno poboljšavanje rada organizacije. To je standard koji organizacijama značajno olakšava, a u nekim slučajevima čak i omogućava pristup različitim tržištima i doprinosi njihovom uspehu na njima.

Standard ISO 9001 je već bio revidiran 1994, 2000 i 2008. godine, redom. Godine 2015. očekujemo peto izdanje. U daljem tekstu je opisana ova revizija i njeni ciljevi.

Proces revizije

Početak revizije standarda ISO 9001 seže do novembra 2012. godine. Revizija će trajati tri godine. Objavljivanje se očekuje krajem 2015. godine. 

Prilikom revizije će biti potrebno da se prevaziđe dodatni, poseban izazov, a to je potpuno nova struktura standarda (tzv. „struktura visokog nivoa“), koju je ISO uvela 2012. godine za sve standarde za sisteme menadžmenta. Time će se svakako omogućiti veća sinergija u slučaju kada se ISO 9001 upotrebljava sa drugim standardima za sisteme menadžmenta.

Svrha revizije standarda je: 

 • prilagođavanje trenutnim praksama menadžmenta kvalitetom (poslednja veća revizija je bila 2000. godine);
 • usklađivanje sa kompleksnijim, dinamičnijim i zahtevnijim okruženjem u kojem organizacije deluju.

Uprkos tome:

 • standard ostaje opšteg tipa, što znači da će i dalje biti pogodan za organizacije svih vrsta i veličina;
 • standard će biti široko upotrebljiv i pružaće koristi, bez obzira na zrelost sistema menadžmenta kvalitetom organizacije
 • svrha i predmet i područje primene standarda ostaju isti kao i u važećoj verziji.

Svi očekuju da će revidirani ISO 9001 značajno osnažiti potencijal i koristi od sistema menadžmenta kvalitetom.

Šta donosi novo izdanje standarda

Iako je standard još uvek u procesu nastajanja, neke promene su već poznate: struktura standarda je promenjena (kao što je već napomenuto, ista je za sve međunarodne standarde za sisteme menadžmenta), revidirani su principi kvaliteta, postavljeni su novi zahtevi u pogledu odnosa organizacije prema spoljnom i unutrašnjem okruženju, kao i zahtevi u pogledu upravljanja rizicima, a biće izmenjena i terminologija.

Neke promene standarda koje su već vidljive: 

 • Principi menadžmenta kvalitetom: biće ih sedam, tj. jedan manje nego danas. Među principima neće biti eksplicitno naveden sistemski pristup, koji je će biti pokriven procesnim pristupom. Princip uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima će se proširiti na sve zainteresovane strane.
 • Struktura standarda:
  • Predmet i područje standarda
  • Normativne reference
  • Termini i definicije
  • Kontekst organizacije
  • Liderstvo
  • Planiranje sistema menadžmenta kvalitetom
  • Podrška
  • Funkcionisanje
  • Vrednovanje performansi
  • Poboljšavanje
 • Terminologija: U cilju upotrebe zahteva standarda u uslužnim organizacijama i u cilju olakšavanja razumevanja i prihvatanja zahteva, jedna od ključnih promena je zamena trenutno korišćenog termina „proizvod“ sa „proizvod i usluge“.
 • Promene sadržine: 
  • Kontekst organizacije. Zahtevi  u tom poglavlju uglavnom predstavljaju novinu. Šta se očekuje od organizacije? Prepoznavanje zahteva iz spoljnog i unutrašnjeg okruženja u vezi sa njenom misijom i strateškim smernicama. Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana. Takođe, u ovom poglavlju je eksplicitno postavljen zahtev za procesnim pristupom.
  • Liderstvo. Dato je dosta detalja u pogledu dokazivanja ispunjavanja zahteva postavljenih u tom poglavlju.  Novim izdanjem standarda politika kvaliteta će verovatno morati da bude dostupna zainteresovanim stranama
  • Planiranje. Kratak rezime tog poglavlja bi bio da više neće biti preventivnih mera, jer će organizacije ocenjivati i upravljati rizicima. Organizacije će eliminisati ključne rizike, ili makar umanjiti njihov uticaj kako bi sistem menadžmenta kvalitetom ostvario očekivane rezultate i realizovao identifikovane mogućnosti za poboljšanja. U ovom poglavlju su vrlo eksplicitno postavljeni zahtevi za ciljeve kvaliteta i za planiranje za ostvarivanje ovih ciljeva. Pored toga, očekivaće se da organizacije planiraju i upravljaju izmenama.
  • Podrška. Zahtevi u ovom poglavlju su ažurirani, dodati su zahtev za upravljanje znanjem potrebnim za funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom, zahtevi u pogledu unapređenja svesti zaposlenih su prošireni, definisani su zahtevi u pogledu interne i eksterne komunikacije. Ovo poglavlje se takođe bavi i dokumentacijom, odnosno sa terminom “dokumentovane informacije” koji obuhvata nekadašnje izraze: dokumentacija (uključujući i eksternog porekla) dokumenta i zapisi.
  • Funkcionisanje. U ovom poglavlju se nalaze prikupljeni svi zahtevi iz sedmog poglavlja trenutno važećeg izdanja standarda kao i dodatni zahtevi za upravljanje neusaglašenostima.
  • Vrednovanje performansi. Poglavlje obuhvata praćenje, merenje, analize i vrednovanje, interne provere i preispitivanje od strane rukovodstva.
  • Poboljšavanje. Poglavlje obrađuje neusaglašenosti, korektivne mere i poboljšavanje ali ne govori više o preventivnim merama koje su sada stavljeni među zahteve u poglavlju o planiranju (upravljanje rizicima). Pri merenju je potrebno uzeti u obzir prepoznate rizike i mogućnosti. 

Vremenski okvir revizije

Tehnički komitet  TC 176/SC2/WG24, odgovoran za revidiranje, je na svojoj trećoj sednici, aprila 2013. godine, radio na grubom nacrtu i napravio je prvu, tzv. komitetsku verziju nacrta ISO/CD 9001. (Nacionalni komiteti daju komentare na nacrt). Stručni komentari pristigli iz različitih zemalja su razmatrani u novembru 2013. godine i uzeti su u obzir u daljem radu na revidiranju standarda.  

Plan revidiranja standarda je:

 • April 2014. godine, nacrt međunarodnog standarda »DIS« – na odobravanje nacionalnim organizacijama članicama. 
 • Mart 2015. godine, nacrt definitivnog teksta međunarodnog standarda »FDIS« - na odobravanje nacionalnim organizacijama članicama.
 • Krajem 2015. godine, izdavanje standarda ISO 9001:2015.
 • Krajem 2018. godine, završava se tranzicioni period za organizacije sertifikovane po trenutno važećoj verziji standarda ISO 9001:2008. 

Očekivanja

Trenutna revizija daje standardu novu stratešku orijentaciju. Uzima se u obzir  činjenica da se sve veći broj sistema menadžmenta kvalitetom upotrebljava zajedno i integrisano sa poslovnim procesima organizacije. Prioriteti su efektivnost i rezultat sistema menadžmenta i zahteve sistema je potrebno prilagoditi trenutnim i budućim poslovnim okruženjima i zahtevima. Sve veća usmerenost ka upravljanju rizicima i mogućnostima i ka uzimanju u obzir zahteva zainteresovanih strana. Sistem menadžmenta kvalitetom će postati alat za realizaciju strateških odluka i za ispunjavanje misije organizacije.

Priprema organizacija za novo izdanje standarda 

Organizacije koje već imaju sistem menadžmenta kvalitetom sertifikovan prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 će imati rok do septembra 2018. godine da izvrše prelazak na novo izdanje standarda. Na raspolaganju je dovoljno vremena, ali to ne sme da uspava organizacije. Sve naše klijente smo upoznali sa načinom prelaska. One koji su više radoznali pozivamo da učestvuju na našim osposobljavanjima koja će držati mag. Petar Kunc, član tehničkog komiteta ISO/TC 176, koji je izradio novo izdanje standarda (više o predavanju možete da nađete ovde).
Pri prelasku na novo izdanje standarda, SIQ može da vam pomogne na sledeće načine:

 • izvođenje info-predavanja o osnovnim promenama i ključnim prednostima koje donosi novo izdanje;
 • sprovođenje predprovere prema novom izdanju standarda ISO 9001:2015
 • sprovođenje Analize nedostataka (»gap-analysis«), koja detaljno i sistematično prikazuje razlike između postojećeg stanja u organizaciji i novih zahteva standarda ISO 9001:2015
 • sprovođenje tranzicionih provera u jednom ili dva koraka, u skladu sa željama organizacije
 • obukama o novom izdanju standarda ISO 9001:2015 (za interne proveravače, novine...)
 • pružanjem stručnih informacija u vezi sa postupkom prelaska
Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka